Informační koncepce ČR

Informační koncepce České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Ministerstvo vnitra a schvaluje vláda. Koncepce je vypracována na základě relativně nového ustanovení § 5a, Zákona č. 3652000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument obsahující především:

Všechny povinné subjekty podle Zákona o informačních systémech jsou povinny jednak svoje informační koncepce a jednak svoje informační systémy uvést do souladu s IKČR.


Níže jsou soubory ke stažení týkající se informační koncepce ČR

Na informační koncepci navazují další dokumenty, zejména pak Národní architektonický rámec, Národní architektonický plán a Metody řízení ICT

Navazující dokumenty k IKČR ke stažení

Existují čtyři navazující dokumenty k IKČR, jako je NAR, NAP, MŘICT a slovník. Abyste s dokumenty mohli rychle pracovat, jsou zde ke stažení v jedné složce.

Hlavní a dílčí cíle v Informační koncepci ČR

IKČR obsahuje Pět hlavních cílů, které se dále dělí do dílčích cílů. Veškeré aktivitity rozvoje EG na národní úrovni i na úrovni úřadů pak musí naplňovat tyto cíle. Zde jsou uvedeny i s jejich podrobnými popisy.

Klíčové objekty informační koncepce ČR (architektonické principy a zásady)

IKČR obsahuje dva druhy klíčových objektů, s nimiž musejí být úřady ve svých IK v souladu. Jsou to jednak architektonické principy a jednak zásady pro řízení ICT.