Metody řízení ICT veřejné správy

Metody řízení ICT ve veřejné správě zpracoval Odbor hlavního architekta (OHA) jako navazující dokument k Informační koncepci ČR.

Metody řízení ICT ve veřejné správě je závazný dokument se stanovením metod pro řízení rozvoje ICT a samotné řízení IT činností v úřadech.

Dokument je formulován jako komplexní rukověť (kompendium), tj. obsahuje nejen konkrétní recepty, ale i žádoucí rámcové předpoklady: např. organizační uspořádání, technologické vybavení a personální složení, ale i potřebné nastavení kompetenčního rozhraní vůči vedení úřadu, svým klientům = útvarům zajišťujícím výkon agend VS, i vůči ostatním podpůrným útvarům. Ale zejména:

Dokument metod řízení mimo jiné: poskytuje argumentaci pro získání potřebné podpory ze strany vedení; obsahuje přehled klíčových rizik role CIO ICT, včetně doporučení, jak tato rizika eliminovat; obsahuje ucelený, navzájem provázaný přehled nejlepších, osvědčených postupů a praxí řízení ICT VS; nabízí řadu připravených formulářů a pomůcek, například pro efektivní sběr požadavků, nebo pro tvorbu nejčastějších dokumentů a reportů; umožní při využití metodiky a jejích následných příloh uvnitř organizace v rámci spravovaného útvaru zajistit lepší koordinaci vůči ostatním úřadům, především při sdílení služeb.

Dokument Metody řízení ICT je rozdělen do těchto základních kapitol:

  1. Úvod
  2. Současný a cílový stav
  3. Předpoklady a východiska řízení ICT OVS
  4. Řízení jednotlivých ICT řešení
  5. Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
  6. Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
  7. Postup a plán realizace změn (Roadmap)
  8. Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS
  9. Přehled a Rejstřík metod řízení ICT